Biểu đồ

Biểu đồ giá vàng thế giới:

 

Hướng dẫn sử dụng:

Nhà đầu tư chọn cặp ngoại tệ chính tại ô chọn bên trên, phía trái của biểu đồ.

Để theo dõi thời gian trở về trước, nhà đầu tư chọn các giá trị 1 phút, 5 phút, 30 phút để theo dõi diễn biến đã xảy ra với thị trường.