PT giá vàng: Gần hơn với một sự kiện tiền tệ quan trọng

Biểu đồ sau đây cho thấy tỷ lệ vàng với cơ sở tiền tệ đã được sử dụng: Dường như chúng ta đang ở gần điểm b hơn, nơi mà sự kiện... Read more »