Nhiều nước tăng mua vàng: Xu thế rời bỏ USD thành hình?

Rời bỏ USD không chỉ là giảm sử dụng USD trong thanh toán, mà còn là giảm tỷ lệ USD trong dự trữ, xây dựng cơ chế độc lập với USD… Ngày... Read more »