Lạm phát ở Venezuela vượt quá 900% kể từ đầu năm 2019

0
171
CARACAS, VENEZUELA - MARCH 16, 2019: Supporters of Venezuela's President Nicolas Maduro stretch out the Venezuelan flag during a rally for the national sovereignty, peace and democracy in the Republic of Venezuela. The rally marks the 61st anniversary of the 1958 Venezuelan coup d'etat when Marcos Jimenez' dictatorship was overthrown. Valery Sharifulin/TASS Âåíåñóýëà. Êàðàêàñ. Âî âðåìÿ ìàðøà ñòîðîííèêîâ äåéñòâóþùåãî ïðåçèäåíòà Âåíåñóýëû Íèêîëàñà Ìàäóðî, â çàùèòó íàöèîíàëüíîãî ñóâåðåíèòåòà, ìèðà è äåìîêðàòèè â Áîëèâàðèàíñêîé Ðåñïóáëèêå. Øåñòâèå ïðèóðî÷åíî ê 61-é ãîäîâùèíå ïàäåíèÿ äèêòàòóðû Ïåðåñà Õèìåíåñà. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo đến cuối năm 2019, lạm phát tại Venezuela có thể lên tới 10 triệu phần trăm.

Lạm phát tại Venezuela đã vượt quá 900% kể từ đầu năm 2019, thành viên của Uỷ ban tài chính Quốc hội Venezuela, Angel Alvarado cho biết.

“Lạm phát trong tháng Năm ở mức 31,3%, đưa con số tổng cộng lên tới 905,6% [kể từ tháng 1 năm 2019],” ông Alvarado biết trên tài khoản twitter chính thức của mình.

Trong điều khoản hàng năm, giá tăng trưởng ở mức 815.000%. Vào tháng 4, lạm phát ở Venezuela đã tăng 44,7%, trong khi điều khoản lạm phát hàng năm đạt 1,3 triệu phần trăm. Venezuela hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội cấp tính trong vài năm trở lại đây, với sự mất giá của tiền tệ quốc gia. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo, tình hình lạm phát tại đây có thể lên tới 10 triệu phần trăm vào cuối năm 2019.

Theo Thương Gia